top of page
Business Meeting

מהי קופת גמל להשקעה?

wired-outline-298-coins.gif

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון המאפשר לציבור הרחב לחסוך באופן עצמאי למשך כל תקופה שירצה, ומתאימה במיוחד למי שמעוניין בתכנון פיננסי לקראת פרישה מעבודה. הכספים נזילים בכל עת, וניתן למשוך אותם ללא קנס או מס, מלבד מס על הרווחים שנצברו מעבר לסכום המקורי שהופקד. לא ניתן להפקיד יותר מ- 79,005.69 ₪ בשנה קלנדרית (נכון ל-2024).

מי שיבחר למשוך את הכספים בצורת קצבה חודשית לאחר גיל 60 (במקום משיכת כל הסכום בבת אחת) יהנה מפטור ממס על הרווחים שנצברו בקופה מלוא הקצבה תהיה פטורה ממס הכנסה

bottom of page