top of page
Online banking

מהו פיקדון בנקאי?

wired-outline-945-dividends.gif

הלקוח מפקיד כסף בבנק בהתאם להסכם שבו הוא מתחייב לא למשוך את הכסף למשך תקופה בתמורה לריבית שהבנק ישלם. תנאי הפיקדון (אורך תקופת הפיקדון, מועד תחנות היציאה ושיעורי הריבית) נקבעים בהסכם בין הלקוח לבין הבנק.

bottom of page