top of page
PR Office

הסדרים פנסיוניים לעובדים שכירים

wired-outline-478-computer-display.gif

כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 זכאים על פי חוק להפרשה לביטוח פנסיוני (קרן פנסיה, גמל, ביטוח מנהלים).
שיעור ההפרשות החל מינואר 2017 הוא 18.5% מתוכן החלק של העובד השכיר הוא 6% והיתר על חשבון המעסיק.
העובד זכאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני שבו הוא רוצה להיות מבוטח (קרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים).
העובד זכאי לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים ושבו ינוהל הביטוח הפנסיוני.

הפרשות החובה מחושבות על-פי הברוטו של שכר הבסיס של העובד (ללא שעות נוספות) או לפי השכר הממוצע במשק - לפי הנמוך מביניהם אלא אם בהסכם העבודה הוסכם כי ההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, למשל מתוך מלוא השכר.
ההפרשות לביטוח פנסיוני עבור העובדים הן חובה של המעסיק, והעובד אינו רשאי לוותר עליהן.
מעסיק שלא מבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני עשוי להיות חשוף להטלת קנסות מהיחידה לאכיפת חוקי העבודה במשרד העבודה ואף לתביעות כספיות מצד העובד.

bottom of page