top of page
Employee

הסדרים פנסיוניים לעצמאים

wired-outline-680-it-developer.gif

החל משנת 2017 עובד "עצמאי" חייב להפקיד באופן עצמאי סכומי כסף לצורך חיסכון פנסיוני עצמאי.
ניתן להפקיד סכומים גבוהים מאלו הרשומים בחוק כחובה, את ההפקדות יש להפקיד עם תום שנת מס ובכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו ואת קצבת הפנסיה.


דוגמאות לגובה הפקדות המתאפשר כיום:

  • עבור חלק מההכנסה שעד חצי מהשכר הממוצע במשק (כלומר עבור 71,220 ₪ הראשונים בשנת המס) יש להפקיד 4.45% מההכנסה.

  • עבור יתרת ההכנסה ועד גובה השכר הממוצע במשק (כלומר עד 142,440 ₪ בשנה) - יש להפקיד 12.55%.

  • עבור החלק של ההכנסה שמעל השכר הממוצע (כלומר על כל שקל מעל 142,440 ₪ בשנה) - אין חובה להפקיד לביטוח פנסיוני. עצמאים המעוניינים להגדיל את החיסכון הפנסיוני שלהם, רשאים להפריש לביטוח הפנסיוני גם על חלק זה של השכר.

  • שיעורים אלה יחושבו מתוך הכנסתו של העצמאי לאחר שהפחיתו ממנה את הניכויים המותרים על פי החוק, ולפני שניכו ממנה את הניכויים בשל הפקדה לקרן השתלמות, לביטוח פנסיוני או לקופת גמל אחרת לקצבה?

 
מה עושים כאשר עצמאי שהוא גם שכיר?
מה עושים עם טווחי גילאים שונים?
מה עושים כאשר עצמאי הוא פחות מ-6 חודשים? 

חשוב מאוד לבדוק את תנאי הביטוח הפנסיוני, גובה דמי הניהול ובחירת מסלול השקעה נכון ומותאם עבורכם.
 

bottom of page