top of page
Family dinner

ביטוחי חיים
(ביטוח חיים, ביטוח חיים למקרה של מוות/אבדן כושר עבודה/נכות)

wired-outline-648-victory-success.gif

המשפחה שלכם זה הדבר הכי חשוב בחיים (וגם אחרי). ביטוח חיים כשמו כן הוא, מקנה שקט בחיים, הוא מותאם במיוחד לצרכים שלכם, במקרה של מוות חלילה. ביטוח חיים זהו חוזה עם חברת הביטוח אשר מבטיח, במקרה של מוות, אובדן כושר עבודה או נכות, לקבל סכום כסף חד פעמי או קצבה חודשית על מנת להמשיך להתקיים ולאפשר לקיים חיים.
ישנם 2 סוגים מרכזיים בביטוח חיים, עליהם נרחיב בהמשך:

 • ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק).

 • ביטוח חיים למקרה של אובדן כושר עבודה ונכות- תשלום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה וקיימת אי יכולת לעבוד או במקרה של נכות לצמיתות.


קיימים עוד תתי סוגים:

1. ביטוח חיים למשכנתא - בנק שמעניק משכנתא (הלוואה לדיור) רשאי לדרוש, כחלק מהתנאים לקבלת ההלוואה, לעשות ביטוח משכנתא המורכב משני ביטוחים שונים: ביטוח חיים וביטוח מבנה.

 • מטרת הביטוח, בין היתר, היא להגן על הבנק ולהבטיח שיקבל את כל סכום ההלוואה שנותר לתשלום במקרה שבו נפטר בעל המשכנתא לפני שההלוואה שולמה (ביטוח חיים) ובמקרה שנגרם נזק משמעותי לנכס שעבורו ניתנה המשכנתא (שריפה, רעידת אדמה, נזקי טבע וכו') וערכו נפגע (ביטוח מבנה).

 • הבנק אינו חייב לחייב רכישת ביטוח חיים וביטוח מבנה בהלוואות שסכומן הוא עד 30,000 ש"ח, או כאשר הסכום שנותר לשלם עבורן נמוך מ-30,000 ש"ח. כאשר יתרת ההלוואה נמוכה מ-30,000 ש"ח, או שהיא אמורה לרדת מתחת לסכום זה במהלך השנה הקרובה, על הבנק להודיע ללווה שהוא יכול לבטל את פוליסות הביטוח.

 • כמו כן, במקרים שבהם יתרת ההלוואה נמוכה מערך הקרקע - הבנק אינו רשאי לחייב בביטוח.


2. ביטוח חיים למקרה של מוות בתאונה - מדובר על ביטח חיים במסגרתו המוטב יקבל פיצוי כספי רק במקרה פרטי של מוות אשר נגרם מתאונה.

פרמטרים שיש לקחת בחשבון כאשר עושים ביטוח חיים:

 • נכסים פיננסיים נוספים.

 • מצב התיק הפנסיוני בדגש על ביטוחי חיים נוספים ופנסיית שאירים.

 • מצב בריאות.

 • מטרת הביטוח ותכנון צופה פני עתיד.
   

3.  ביטוח ריסק במקרה של מוות - ביטוח חיים (ריסק) הינו ביטוח מסוג "פיצוי" בתשלום חד פעמי המעניק כיסוי ביטוחי למקרים של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח, והוא מיועד להבטיח למשפחה/ למוטבים מקור כספי למימון צרכיה בעתיד והם אלו אשר יקבלו את הסכום הביטוח שרכש.
על המועמד לעבור שאלון למלא הצהרת בריאות מקיפה בעת עריכת הפוליסה. כמו כן, יש לפרט על אורח החיים, עיסוק, ספורט אתגרי או פעילות מיוחדת אשר מעמידה את המבוטח בסיכון גבוה יותר, ועל פי נתונים אלו נקבעת העלות החודשית.
חשוב לדעת כי אין צבירה בביטוח חיים, המשמעות היא שאם לא אירע מקרה ביטוח, ולא הוגשה תביעה במהלך חיי הפוליסה, כספי הפרמיה ששולמו במהלך החיים לא יוחזרו.


4.  ביטוח אבדן כושר עבודה ונכויות תשלום חד פעמי או קצבה חודשית במקרה וקיימת אי יכולת לעבוד או במקרה של נכות לצמיתות.
ביטוח אובדן כושר עבודה הוא רכיב בקרן פנסיה או בביטוח המנהלים, שנועד להבטיח תשלום קצבה חודשית למבוטח, וזאת במקרה שלא יוכל להמשיך לעבוד ולהתפרנס עקב מצבו הבריאותי.

יש לנו הצעה לביטוח חיים
מותאמת לך אישית!

מלא/י פרטים בטופס מטה ונחזור אליך בהקדם:

wired-outline-219-arrow-8.gif
.png
bottom of page