top of page
Postal Boxes

ביטוח חבויות, אחריות מקצועית
ואחריות המוצר

wired-outline-245-edit-document.gif

חבויות ואחריות מקצועית:

מדובר על פוליסות חבות מעבידים, ביטוחי צד ג', ביטוח אחריות מקצועית, חבות מוצר.
התמודדות עם תביעה שהוגשה נגדכם ע"י עובדים או לקוחות שלכם. מדובר על תביעה אשר חלק ממנה כרוכה בתשלום לא מבוטל של הוצאות משפט ויתכן גם פיצוי לתובעים.
כבעלי עסק, המעניקים שירותים כאלה ואחרים, לא מן הנמנע שכתוצאה משימוש במוצר או בשירות שלכם, עלול להיגרם נזק. מן הסתם, הנזק הזה לא נגרם בזדון, הוא עלול להיות תוצאה של שימוש שגוי במוצר, תקלה טכנית ועוד. אולם, בשל כך, אתם עלולים לעמוד בפני תביעה.


מספר דוגמאות אשר בגינן ניתן לבטח:

  • ביטוח כלפי צד שלישי לעסקים - ביטוח זה מכסה תביעות נגד העסק, בגין פגיעה של צד שלישי במקרה בו העסק מחוייב לשלם פיצויים כתוצאה מאירוע בלתי צפוי שנגרם לצד ג', פגיעה בגוף או ברכוש.
     

  • ביטוח אחריות המוצר - גם אם אתם מקצועיים בעסקכם ואתם בטוחים שסיפקתם מוצר תקין לחלוטין, תמיד קיים סיכוי שנפל בו פגם ללא ידיעתכם. במקרה כזה אתם עלולים להיות חשופים לתביעה ולשאת בהוצאות כבדות.  ביטוח אחריות מוצר מבטח אתכם ויגן עליכם במקרה זה.
     

  • ביטוח אחריות מקצועית - ביטוח זה המעניק למבוטחים כיסוי ושקט נפשי בגין סכומים שעלולים להידרש לשלם על פי דין כתוצאה מתביעה שתוגש נגדכם בגין הפרת חובה מקצועית שנעשתה או שנטען שנעשתה בתקופת הביטוח. 
     

  • ביטוח אחריות מקצועית לנושאי משרה - תביעה אשר הוגשה נגד נושאי משרה בחברות הנסחרות בבורסה או עובדים בחברות פרטיות ואף בעמותות.

יש לנו הצעה לביטוח חבויות
מותאמת לך אישית!

מלא/י פרטים בטופס מטה ונחזור אליך בהקדם:

wired-outline-219-arrow-8.gif
.png
bottom of page